Aviso Legal

AVISO LEGAL

 

 

A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste aviso legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente aviso legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou por mor dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.
O presente sitio web facilita aos usuarios do mesmo o acceso a información e a tramitar a solicitude da achega económica ligada ao proxecto CONVOCATORIA DE AXUDAS DA FUNDACIÓN EMALCSA, xestionada por VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L.

TITULARIDADE DO SITIO

De conformidade co establecido na lexislación en materia de comercio electrónico, poñemos á súa disposición a seguinte información relativa ao presente sitio web: convocatorias.fundacionemalcsa.es
O dominio web é titularidade de VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L. (en diante VALORA).
Titular do sitio web: VALORA
Número de identificación fiscal: B15829443
Domicilio e datos de inscrición: C/ Avenida Calvo Sotelo, 19. 15004 A Coruña, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña.
Dirección de correo electrónico: info@valoraconsultores.com
O presente Aviso Legal contén as Condicións Xerais que regulan o uso (ou mero acceso) desta páxina web, incluídos os contidos e servizos postos a disposición nela.
En todo caso, VALORA resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar, en calquera momento, e sen aviso previo/previo aviso, a presentación e configuración do sitio web e a información e/o contidos que nela incorpórense, así como as presentes Condicións Xerais de utilización da mesma, todo iso en relación co seu fin último, que é o da xestión das achegas económicas relacionadas co Proxecto CONVOCATORIA DE AXUDAS DA FUNDACIÓN EMALCSA.

OBXECTO

O presente sitio web facilita aos usuarios do mesmo o acceso a información e solicitude de achega económica, a aquelas persoas e usuarios particulares interesados nunha achega económica das que neste sitio indícanse, enmarcadas no Proxecto CONVOCATORIA DE AXUDAS DA FUNDACIÓN EMALCSA e conforme ás súas bases e requisitos. En caso de cumprir os requisitos conforme ás bases, os usuarios poderán solicitar a xestión da achega económica conforme ao Proxecto CONVOCATORIA DE AXUDAS DA FUNDACIÓN EMALCSA a través dunha solicitude persoal e responsable outorgada a VALORA con ese fin expreso.

CONDICIÓNS XERAIS DE UTILIZACIÓN

O uso do presente sitio web, terá carácter gratuíto, sen prexuízo do custo de conexión a través da correspondente rede de telecomunicacións, necesaria para que o usuario teña o acceso.
O usuario é consciente e acepta expresamente, que o uso do presente sitio web realízase baixo a súa única e exclusiva responsabilidade. Comprométese así, a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de VALORA, ou de terceiros, especialmente aqueles ligados á xestión da achega económica relacionada co Proxecto CONVOCATORIA DE AXUDAS DA FUNDACIÓN EMALCSA identificados neste sitio web, ou que puidese danar ou inutilizar o presente sitio web ou, dalgunha forma, impedir ou restrinxir a súa normal utilización e a consecución do seu fin último.
Toda persoa que acceda ao presente sitio web recoñece ler e acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento en que acceda ao sitio.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DOS DATOS PERSOAIS

A través deste sitio web non se solicitan datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu consentimento. Por tanto, se o usuario desexa solicitar a achega económica da CONVOCATORIA DE AXUDAS DA FUNDACIÓN EMALCSA, deberá consentir expresamente o seu desexo de tramitar a achega económica no seu beneficio e de que toda a documentación e datos persoais achegados poderán ser xestionados con ese fin.
En cumprimento do disposto na vixente normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e do Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos, infórmase o usuario que todos os datos que nos proporcione directamente a través dos recursos dispoñibles na web, requirirán o seu previo e expreso consentimento, e serán tratados de forma confidencial quedando incorporados a un ficheiro titularidade de VALORA. Esta xestión dos datos persoais será coa finalidade única de xestionar as achegas económicas ofrecidas no marco do Proxecto CONVOCATORIA DE AXUDAS DA FUNDACIÓN EMALCSA, atender ás solicitudes e cuestións que nos expoña o usuario en relación ás mesmas e a remitir ou requirir información complementaria conforme ás bases da achega económica publicadas neste sitio web, por vía ordinaria ou electrónica, non sendo utilizados para finalidades incompatibles con estas.
VALORA presume que os datos foron introducidos polo seu titular ou por persoa autorizada por este, así como que son correctos e exactos. O usuario que facilite información de carácter persoal responsabilízase da veracidade dos datos facilitados.
Devanditos datos serán tratados adoptando os niveis de seguridade adecuados conforme á lexislación vixente en materia de protección de datos persoais. VALORA estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que facilite, en cumprimento da súa obrigación de secreto e confidencialidade, sen prexuízo de que as medidas de seguridade na internet non sexan inexpugnables.
VALORA CONSULTORES SL, como responsable dos datos persoais e do seu tratamento, comprométese a respectar a confidencialidade da súa información de carácter persoal e a garantir o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición por medio de escrito dirixido á súa dirección (C/ Avenida Calvo Sotelo, 19. 15004 A Coruña) ou por correo electrónico á dirección (info@valoraconsultores.com) en ambos os casos achegando copia do documento acreditativo da súa identidade (DNI ou pasaporte).
#De acordo con a Lei de Comercio Electrónico, o usuario poderá excluír a posibilidade de recibir futuros correos electrónicos relacionados con esta achega económica dándose de baixa na dirección de correo electrónico de VALORA CONSULTORES, S.L. (info@valoraconsultores.com).
Para maior aclaración, lea con atención a información adicional de protección de datos previamente a facilitar calquera dato persoal.
VALORA se reserva a facultade de modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, anunciará devanditos cambios indicando, claramente e coa debida antelación, as modificacións efectuadas e solicitando, no caso de que sexa necesario, a súa aceptación dos devanditos cambios.

RESPONSABILIDADES

VALORA, como titular do sitio web, non será en ningún caso responsable da veracidade, integridade ou actualización das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, así como tampouco das contidas noutros sitios web aos cales se poida acceder mediante ligazón desde este sitio web.
VALORA, en todo caso resérvase o dereito para eliminar comentarios e/o restrinxir a utilización do mesmo, sen aviso previo/previo aviso, a calquera usuario que vulnere a legalidade vixente.
Así mesmo, VALORA non é responsable de calquera dano ou perda resultante dun ataque de denegación de servizo, virus ou calquera outro programa ou material tecnoloxicamente prexudicial ou daniño que poida afectar o seu computador, equipo informático, datos ou materiais como consecuencia do uso da nosa páxina web ou da descarga de contidos da mesma.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, segundo sexa o caso, sobre todos os contidos, informacións, textos, gráficos, imaxes marcas, logotipos, deseño, software, códigos fonte, bases de datos, programas de computador, marcas, así como calquera outro que puidese estar incorporado a este sitio web, son de titularidade de VALORA ou, noutro caso, están a ser utilizados por esta entidade coa correspondente autorización ou cesión de dereitos dos seus respectivos titulares.
Toda a información que se reciba na web, como comentarios, suxerencias ou ideas, considerarase cedida a VALORA de maneira gratuíta.
Mediante estas condicións xerais non se cede ningún dereito de propiedade intelectual ou industrial sobre o presente sitio web nin sobre ningún dos seus elementos integrantes ou contidos. Queda expresamente prohibido ao usuario a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición, extracción, reenvío ou a utilización de calquera natureza, por calquera medio ou procedemento, do citado sitio web ou de calquera dos seus contidos ou elementos integrantes, salvo nos casos en que se autorice expresamente polo titular dos dereitos ou estea legalmente permitido.
Ademais dos referidos dereitos de propiedade intelectual e industrial, a realización das condutas anteriormente descritas pode, igualmente, supoñer, unha infracción da normativa de protección de datos, de protección do dereito á intimidade, á honra e á propia imaxe, ou de calquera outra norma que resulte de aplicación.
Igualmente, infórmase os usuarios deste sitio web que a infracción dalgún dos dereitos anteriormente mencionados permite ao titular dos mesmos o exercicio de todas as accións legais pertinentes que procedan na defensa dos seus lexítimos intereses.

LEY APLICABLE E XURISDICCIÓN

VALORA e o usuario acordan expresamente que todas as cuestións que puidesen derivarse do acceso e/o uso da súa páxina web entenderanse reguladas e interpretadas de conformidade coa lexislación española.
Para calquera litixio que puidese xurdir relacionado co sitio web ou a actividade que nel desenvólvese, serán competentes os Xulgados e Tribunais de Madrid, renunciando expresamente o usuario e VALORA a calquera outro foro que puidese corresponderlles.

POLÍTICA DE COOKIES

Coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo e co obxecto de facilitar o uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a actividade dos visitantes e a súa frecuencia de utilización. Para estes efectos, VALORA pola súa propia conta ou a dun terceiro contratado para prestación de servizos de medición, poden utilizar cookies cando o usuario navega polo sitio web. As cookies son ficheiros enviados ao navegador por medio dun servizo web coa finalidade de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación.
As cookies utilizadas asócianse unicamente cun usuario anónimo e o seu computador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais do usuario.
Mediante o uso das cookies resulta posible que o servidor onde se atopa a web, recoñeza o navegador utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela. Utilízanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o proceso e número de entradas.
O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.
Para utilizar o sitio web non é necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas ao sitio web, ou o terceiro que actúe no seu nome, sen prexuízo de que sexa necesario que o usuario inicie unha sesión tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.
En todo caso, as cookies teñen un carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior. En ningún caso utilizarase cookies para recoller información de carácter persoal.