Protección de Datos Persoais

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS

Responsable do Tratamento

VALORA CONSULTORES DE XESTIÓN, SL (en diante VALORA) con domicilio en C/ Avenida Calvo Sotelo, 19. 15004 A Coruña, como  titular da presente páxina web e o Responsable dos Datos Persoais e o seu Tratamento, nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE, e conforme a  Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado dos datos de carácter persoal.

Os datos de carácter persoal que puidesen solicitarse directamente do interesado serán tratados de forma confidencial e quedarían incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade de VALORA.

Finalidad e Lexitimidade do Tratamento.

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión da achega económica relacionada co Proxecto CONVOCATORIA DE AXUDAS DA FUNDACIÓN EMALCSA solicitada polo usuario desta páxina web, así como o seguimento das consultas expostas por interesados ata o logro do seu fin último que é a entrega de tales axudas aos beneficiarios elixidos.

A lexitimidade para o tratamento dos datos persoais está baseada no consentimento que se solicita aos usuarios, para iso solicitamos a súa confirmación expresa autorizando o tratamento dos seus datos.

Actividades de Tratamento.

O tratamento dos datos persoais realízase fundamentalmente para o cumprimento das obrigacións legais por parte de VALORA para a xestión da axuda solicitada, a súa tramitación e xustificación #ante organismos oficiais e entidades patrocinadoras da mesma.

Os prazos de conservación dos seus datos persoais serán os necesarios dependendo da normativa aplicable ao caso particular e, en todo caso, durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa para o arquivo e documentación contable, fiscal e administrativa.

Comunicación, cesión de Datos.

Os datos persoais comunicaranse exclusivamente para a finalidade indicada, de xestión e xustificación da achega económica CONVOCATORIA DE AXUDAS DA FUNDACIÓN EMALCSA , e para fins administrativos internos, sendo os destinatarios as administracións públicas e a entidade doante, para o seu efectivo seguimento e xustificación.

Non haberá cesión propiamente dita para outros fins.

 

 

 

 

Exercicio de Dereitos

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad dos seus datos, limitación e oposición ao tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, #ante VALORA a través do correo electrónico: info@valoraconsultores.com

En todo caso, o interesado poderá reclamar #ante Axencia Española de Protección de Datos, cando considere que se han vulnerados os seus dereitos á protección de datos persoais.

Os datos recolleranse a través dos formularios correspondentes, que só conterán os campos imprescindibles para a tramitación da axuda solicitada e conservaranse durante o tempo imprescindible para atender este servizo, en base á lexislación vixente, respecto a a prescrición de responsabilidades.

Corresponde ao interesado a actualización dos seus propios datos. VALORA non será responsable da súa inexactitude se non se comunican os cambios que puidesen producirse.

VALORA adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos persoais tratados, así como para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Neste sentido, VALORA adoptou as medidas de seguridade esixidas pola normativa vixente de Protección de Datos de carácter persoal.

VALORA se reserva a facultade de modificar a presente Política de protección de datos para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos.